Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Karta podarunkowa

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Karta podarunkowa

Regulamin KART PODARUNKOWYCH
Opery i Filharmonii Podlaskiej

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Wydawca lub „OPERA”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok,
b) Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Kasie „OPERY”, którą można wielokrotnie doładowywać środkami przez cały czas ważności karty. Karta podarunkowa jest dokumentem pozwalającym na zakup biletów na wybrane wydarzenie artystyczne organizowane przez „OPERA”.
c) Nabywca – osoba, która w Kasie biletowej „OPERY”, dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej „OPERY”, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową,
d) Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Kasie biletowej „OPERY”,

2. Nabywca jest uprawniony do otrzymania od Wydawcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej środkami finansowymi w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 50,00 zł), a którą może zrealizować w kasie biletowej „OPERY” . Otrzymanie Karty Podarunkowej przez Nabywcę następuje pod warunkiem przekazania Wydawcy przez Nabywcę środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej. Użytkownik jest uprawniony do realizacji Karty Podarunkowej w Kasie biletowej „OPERY” w okresie ważności Karty Podarunkowej CEA-FG. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej środki na niej zawarte pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych.

3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

4. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w polskich złotych (PLN) równa jest wartości przekazanych podczas dokonania zakupu Karty Podarunkowej środków finansowych.

5. W momencie, gdy Użytkownik dokona zakupu biletów na wybrane wydarzenia artystyczne organizowane przez „OPERA”, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, środki finansowe dostępne na Karcie Podarunkowej zostaną pomniejszone o kwotę należną w związku z nabyciem biletu wstępu.

6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku zwrotu biletu nabytego za pośrednictwem Karty Podarunkowej w kasie biletowej „OPERY” Użytkownik otrzyma zwrot środków finansowych na kartę podarunkową w ilości odpowiadającej wartości wcześniej nabytego biletu. Terminy realizacji zwrotów określa odrębny regulamin Zasad Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w „OPERZE”.

7. Wydawca oferuje zakup kart podarunkowych o wartości:
a) 50,00 zł,
b) 100,00 zł,
c) 150,00 zł,
d) 200,00 zł,
e) 250,00 zł,
f) 300,00 zł,
g) 350,00 zł,
h) 400,00 zł.

Dyrektor „TEATRU” może przed i w trakcie trwania sezonu artystycznego dokonywać zmian w ramach określenia dostępnych wartości Karty Podarunkowej.

8. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu. Doładowanie karty przedłuża czas jej ważności o kolejnych 12 miesięcy.

9. Nabywca Karty Podarunkowej otrzymuje kartę z kodem kreskowym i numerem karty, która nie podlega zwrotowi i staje się własnością Nabywcy.

10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Kasie biletowej „OPERY”.

11. „OPERA” nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.

12. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej pracownikowi Kasy biletowej. Pracownik dokona pobrania z Karty kwoty odpowiadającej cenie biletu oferowanego przez „OPERA”.

15. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
a) nie podlega wymianie na gotówkę;
b) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
c) nie podlega zwrotowi

16. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na Karcie Podarunkowej, w momencie zakupu biletu pozostałą należną kwotę Użytkownik zobowiązany jest uiścić gotówką w kasie „OPERY” przy rozliczeniu.

17. Saldo karty można sprawdzić w kasie Opery przy ul. Odeskiej 1 za okazaniem karty.

18. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.

19. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w „OPERZE”, w tym Zasad Rezerwacji i Sprzedaży Biletów w „OPERZE” z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.

20. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Kart Podarunkowych.

21. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Na wniosek Nabywcy wydanie Karty Podarunkowej może być udokumentowane notą księgową Wydawca wydaje paragon Użytkownikowi po zakończeniu transakcji nabycia biletu za pośrednictwem Karty Podarunkowej.

22. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

23. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

24. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych.

 

 

 karta podarunkowa 2018

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452316