Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem
danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako OiFP, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w OiFP jest Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok.
 2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  a) realizacji umów zawartych z kontrahentami OiFP;
  b) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy;
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z OiFP na ściśle określonych zasadach, w tym podmioty świadczące usługi IT oraz obsługi prawnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilnoprawnych, zapytań ofertowych, prowadzonej korespondencji z OiFP, jak również z publicznie dostępnych źródeł (wyszukiwarki internetowe, strony www, rejestry urzędowe).
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu/celów.

Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem
danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
w systemie bezpieczeństwa OiFP,
w skład którego wchodzi monitoring wizyjny

System bezpieczeństwa OiFP, w skład którego wchodzi system monitoringu wizyjnego, prowadzony jest przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Odeskiej 1, dalej jako OiFP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji.

Monitoringiem wizyjnym objęte są:

 1. budynek i tereny przyległe należące do mienia OiFP przy ul. Odeskiej 1, między innymi: wejścia główne i pracownicze, ciągi komunikacyjne, windy, cała przestrzeń publiczna budynku, pomieszczenia specjalne o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, amfiteatr, taras widokowy oraz parking pracowniczy;
 2. wydzielony parking dla OiFP przy ulicy Podleśnej 2 oraz wejście pracownicze do budynku przy ul. Podleśnej 2.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako OiFP, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w OiFP jest Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok.
 2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z OiFP na ściśle określonych zasadach, w tym podmioty świadczące usługi IT, ochrony osób i mienia oraz obsługi prawnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji. W przypadku, w którym zarejestrowane dane mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, określony termin ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu o którym mowa w pkt. 4.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

 

 

Informacje o plikach cookie

Czym są pliki cookie?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania witryn internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki stosuje się tzw. ciasteczka/cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?