Uchwała Nr 217/3873/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]) i art. 16 ust. 2 i 3e ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.[2]) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się,
co następuje:

§1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, podlega zamieszczeniu w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz na jej stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Portalu Informacyjnego „Wrota Podlasia”, w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury oraz
w siedzibach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki i Zarządu Województwa Podlaskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza sie Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 2020.

 

Załącznik
do Uchwały Nr 217/3873/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 lipca 2021 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15 – 406 Białystok.

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu artystycznym.
2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
1. Wiedza na temat działalności statutowej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.
2. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza artystycznych, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.
Głównym zadaniem dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki będzie kierowanie całokształtem działalności Opery będącej wojewódzką samorządową instytucją kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz Statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/291/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz realizowania programu jej działania.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery
i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki uwzględniający w szczególności:
1) warunki finansowe instytucji,
2) plan programowo – artystyczny obejmujący okres pięciu sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2021/2022 (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),
3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Opery i Filharmonii Podlaskiej.
3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, które zostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia i inne.
6. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym, opatrzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na stanowisko dyrektora/z-ca dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki, opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentów to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).
11. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.

Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Sposób udostępniania informacji o Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.
Informacje o funkcjonowaniu Opery i Filharmonii Podlaskiej jako instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15 – 097 Białystok, piętro I, pok. 102, tel. 85-66-54-534,
w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 02.08.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. oraz na stronie https://bip.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na stanowisko dyrektora/z-ca dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki – NIE OTWIERAĆ” lub złożyć osobiście na adres:
Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
w terminie od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały dostarczone do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.
3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Termin rozpatrzenia złożonych ofert.

Termin rozpatrzenia złożonych ofert kandydatów przewiduje się do dnia 2 grudnia 2021 r.

IX. Pozostałe informacje.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pismem, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
3. Informacje o regulaminie pracy komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: https://bip.wrotapodlasia.pl/.
4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15 – 097 Białystok, I piętro, pok. 102, tel. 85-66-54-534, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl
5. Objęcie stanowiska dyrektora nastąpi zgodnie z artykułem 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych.