1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą w sklepie internetowym Sprzedającego pod adresem www.oifp.eu w zakładce Sklep (zwanym dalej „sklepem internetowym”).
1.2. Przez Sprzedającego rozumie się Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, wpisaną do rejestru wojewódzkich samorządowych instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie pod numerem 1, posługującą się numerem NIP: 542-020-89-16.
1.3. Nabywcą jest każdy podmiot składający zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego. Z kolei przez Konsumenta rozumie się Nabywcę będącego osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
1.5. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego może okazać się, że należy je wyłączyć.
1.6. Nabywca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.7. Ilekroć niniejszy Regulamin mówi o adresie Sprzedającego bądź adresie pocztowym sklepu internetowego rozumie się przez to następujący adres: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1. Adres mailowy sklepu internetowego to sklep@oifp.eu.

2. Przedmiot sprzedaży

2.1. Przedmiotem sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą są produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, przedstawione na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
2.2. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie internetowej www.oifp.eu/sklep/, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późniejszymi zmianami), zgodnie z warunkami Regulaminu.
2.3. Sprzedający wskazuje, iż przedstawione na stronie internetowej zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli.
2.4. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą oferta jest aktualna do wyczerpania stanu magazynowego tych produktów lub do dnia zakończenia promocji chyba, że Sprzedający określi inne warunki promocji bądź wyprzedaży.
2.5. Prezentowana na stronie sklepu oferta może być zmieniana, zanim zostanie ona przyjęta przez Nabywcę. W szczególności mogą zostać: zmienione ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzone nowe produkty do oferty bądź wycofane niektóre produkty z oferty, przeprowadzone i odwoływane akcje promocyjne oferowanych produktów bądź wprowadzane w nich zmiany. Po przyjęciu oferty przez Nabywcę zmiana oferty wymaga zgody Nabywcy.

3. Zamówienia

3.1. W celu dokonania zakupu produktów z oferty sklepu internetowego należy dokonać następujących czynności:
a) wyboru na stronie sklepu internetowego zamawianych produktów,
b) podania danych Nabywcy: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail,
c) zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu,
d) wyboru sposobu dostawy oraz podania adresu dostawy,
e) złożenia przez Nabywcy zamówienia online,
f) dokonania przez Nabywcę zapłaty za zamówienie,
g) odebrania przez Nabywcę potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
3.2. Nabywca wybiera towar z oferty prezentowanej na stronie internetowej www.oifp.eu/sklep/, określa nabywaną ilość i podaje swoje dane.
3.3. Nabywca dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz podaje adres dostawy. Dostępne są dwie opcje odbioru zamówienia: „wysyłka zamówienia” na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia albo „odbiór osobisty”.
3.4. Wysyłka zamówienia możliwa jest w dwóch wariantach cenowych 12,00 zł za pośrednictwem Poczty Polskiej, 18,00 zł za pośrednictwem kuriera. Kupujący wybiera wariant wysyłki podczas składania zamówienia.
3.5. Dane podawane przez Nabywcę muszą być prawdziwe, aktualne, pełne i nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Zamówienie nie zostanie przyjęte i zrealizowane w przypadku podania przez Nabywcę niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwiają prawidłowe zrealizowanie zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, wpłacone przez Nabywcę kwoty podlegają zwrotowi.
3.6. Warunkiem złożenia zamówienia jest także uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.
3.7. Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 2–5 powyżej, Nabywca może złożyć zamówienie klikając w panel „Kupuję i płacę”.
3.8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Nabywca jest obowiązany dokonać płatności za zamówienie zgodnie z rozdziałem 5 Regulaminu.
3.9. Do zawarcia umowy na podstawie złożonego zamówienia dochodzi w chwili, gdy Sprzedawca otrzyma od PayPro (przelewy24.pl) potwierdzenie dokonania zapłaty przez Nabywcę.
3.10. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
3.11. Zawierane umowy mają charakter umów jednorazowych, zawartych na czas ich realizacji. Składając zamówienie Nabywca tym samym wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny za zamawiany produkt oraz kosztów jego dostarczenia.
3.12. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Nabywca poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego opłaty obejmującej cenę zakupionych produktów i koszt dostawy.
4.2. W przypadku wyboru opcji dostawy Sprzedający dostarcza zamówiony towar w formie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej przez niego firmy kurierskiej na adres wskazany przez Nabywcę w zamówieniu.
4.3. Sprzedający realizuje wysyłkę zamówienia wyłącznie na terenie Polski. W przypadku Nabywcy zagranicznego jest on zobowiązany wskazać adres dostawy na terenie Polski.
4.4. Na życzenie Nabywcy, Sprzedający może wydać towar pod adresem Sprzedającego we wskazanych przez Sprzedającego godzinach (odbiór osobisty), bez dodatkowych opłat. Sposób realizacji zamówienia (tj. wybór pomiędzy przesyłką pocztową/kurierską a odbiorem osobistym) określa Nabywca przy składaniu zamówienia.
4.5. Zamówiony towar Sprzedający wysyła w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez niego informacji od PayPro (przelewy24.pl) o dokonaniu zapłaty przez Nabywcę.
4.6. W szczególnych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin wysyłki może się wydłużyć ponad termin wskazany w pkt 4., lecz nie dłużej niż do 30 dni roboczych. W takim wypadku Sprzedający będzie starał się poinformować o tym Nabywcę i podać przybliżony termin realizacji zamówienia.
4.7. Do terminów realizacji zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
4.8. W przypadku osobistego odbioru zamówienia, Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia o terminie odbioru zamówienia. Stanie się to nie później niż w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez Sprzedającego informacji od PayPro (przelewy24.pl) o dokonaniu zapłaty przez Nabywcę. Warunkiem odbioru osobistego zamówionego produktu jest podanie indywidualnego numeru zamówienia. Nabywca nie może udostępniać numeru zamówienia nieupoważnionym osobom trzecim.
4.9. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności dostawcy przesyłki stanu odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca zobowiązany jest spisać w momencie dostawy, w obecności dostawcy przesyłki, „protokół uszkodzeń”.
4.10. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedający umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedającego, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
4.11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań Nabywcy powinien kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub mailowo zgodnie z Rozdz. 1 pkt. 1.

5. Warunki płatności

5.1. Wszystkie ceny produktów będących w ofercie sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
5.2. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Poza ceną za zamówiony towar Nabywca jest obowiązany uiścić koszty dostarczenia towaru stosownie do wybranego sposobu dostawy i cennika dostaw znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i koszt dostawy.
5.3. Zapłata za zamówiony towar i koszty przesyłki odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.
5.4. Nabywca dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
5.5. Płatności obsługiwane są przy wykorzystaniu systemu płatniczego przelewy24.pl, prowadzonego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwaną w Regulaminie PayPro (przelewy24.pl).
5.6. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego PayPro (przelewy24.pl).
5.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień złożonych lub już zrealizowanych.

6. Reklamacja

6.1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Poza rękojmią za wady oferowane produkty nie są objęte dodatkową gwarancją Sprzedającego.
6.2. Składając reklamację należy dostarczyć na adres Sprzedającego reklamowany towar oraz następujące dokumenty:
dowód zakupu (paragon, faktura lub potwierdzenie elektroniczne zawarcia umowy),
pisemną reklamację dostarczoną do Sprzedającego drogą pocztową lub przez pocztę e-mail na adres: sklep@oifp.eu z dokładnym opisem reklamowanego towaru.
6.3. Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu bez generowania nadmiernych kosztów dostawy. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego ponosi Sprzedający, a Nabywca (nie będący Konsumentem) jedynie w przypadku, gdy reklamacja okaże się niezasadna.
6.4. W przypadku zasadnej reklamacji Sprzedający dokona naprawy lub wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad na swój koszt, a w przypadku braku możliwości wymiany – zwróci zapłaconą cenę.
6.5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i ustosunkowaniu się do reklamacji. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego, nie wynikające z winy Sprzedającego, ponosi Nabywca. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
6.6. Sprzedający ma 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru oraz kompletu dokumentów wymienionych w pkt. 2 na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Nabywcy odpowiedzi.
6.7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, koszty reklamacji pokrywa Nabywca.
6.8. W reklamacjach transakcji zawieranych z Konsumentami zastosowanie mają również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
7.2. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.3. W przypadku zwrotu, zakupiony towar należy wraz z dowodem zakupu (rachunek, paragon, faktura VAT) oraz gwarancją (jeśli towar taką posiadał) dostarczyć na adres Sprzedającego. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i wypełnić formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.4. Nabywca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
7.6. Jeżeli Sprzedający sam nie odbiera od Nabywcy towaru, Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.7. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu
do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Ochrona prywatności

8.1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 2016 r., str. 1–88) oraz przepisach krajowych.
8.2. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Nabywcy jest Sprzedający.
8.3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.oifp.eu
8.4. Sprzedający udostępnia firmie PayPro (przelewy24.pl) dane osobowe Nabywcy i zezwala na ich wykorzystanie przez PayPro (przelewy24.pl) w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Nabywcy w ramach systemu sprzedaży online a także w celu wypełnienia przez PayPro (przelewy24.pl) obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.
8.5. Strona internetowa sklepu internetowego wykorzystuje mechanizm tzw. cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Strona internetowa sklepu wykorzystuje również cookies z systemu Google Analitycs w celu analizy ruchu na stronie.
8.6. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Sprzedającego.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym w publikacji zmienionego Regulaminu na stronie sklepu, nie krótszym niż 5 dni od publikacji. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych i Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
9.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z bezwzględnie obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. – zwanej „Prawem konsumenckim”).
9.4. Sprzedający informuje, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
9.5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
9.6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w zakładce SKLEP. W treści wiadomości mailowej wysyłanej przez Sprzedającego do Nabywcy Sprzedający umieszcza link do aktualnej treści Regulaminu w celu umożliwienia Nabywcy łatwe zapoznanie się z Regulaminem. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Nabywcy obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
9.7. W przypadku sporu wynikającego z zawartej ze Sprzedającym umowy Nabywca ma możliwość skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń korzystając np. z pośrednictwa rzeczników praw konsumentów. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument ma prawo do złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na platformie ODR pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
9.8. W przypadku Nabywców nie będących Konsumentami właściwym miejscowo sądem powszechnym do rozpatrywania sporów ze Sprzedającym jest sąd dla miasta Białegostoku.
9.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r. do odwołania.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy