Opera i Filharmonia Podlaska wciąż doskonali jakość akustyki głównej sali, sali kameralnej i sali prób orkiestry. Budynek największej instytucji artystycznej na terenie północno-wschodniej Polski budowany był w taki sposób, by mógł spełniać różnorodne funkcje. Dostosowany został, oprócz oper, m.in. do koncertów rockowych czy jazzowych, recitali, musicali, przedstawień teatralnych czy konferencji – stąd tak duża scena. W tym roku, dzięki środkom finansowym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 148 800 zł, powstało opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej poprawy akustyki w OiFP.

Opracowanie dokumentacji przebiegało w czterech etapach:
I etap – obejmował m.in. wykonanie pomiarów akustycznych w pustej sali prób orkiestry oraz pomiarów akustycznych poziomu hałasu wytwarzanego przez instalacje techniczne wraz ze wskazaniem sposobu wyciszenia sali kameralnej i głównej. Dokonane zostały pomiary akustyczne przed zmianą pozycji reflektorów, kurtyn akustycznych i muszli koncertowej oraz po zmianie ich ustawienia w pozycjach rekomendowanych dla trzech aranżacji sali: spektakli operowych, koncertów symfonicznych, musicali i innych wydarzeń.
II etap – przeprowadzono pomiary i oceny słuchowe w sali głównej i kameralnej podczas prób orkiestry, przy trzech różnych aranżacjach, a także badania ankietowe wśród muzyków dotyczące jakości akustycznej sali głównej oraz sali kameralnej, a także komfortu gry na estradzie obu sal.
III etap – opracowano wyniki badań akustycznych i ocen słuchowych wraz z wnioskami końcowymi odnoszącymi się do niezbędnych korekt dotyczących poprawy warunków akustycznych.
IV etap – opracowana została dokumentacja końcowa z uwzględnieniem wyników powyższych badań.

W wyniku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), została zawarta umowa z Wykonawcą Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o., ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno. Dokumentacja zawierająca koncepcję modernizacji akustyki Sali głównej, kameralnej i prób orkiestry została przekazana Operze i Filharmonii Podlaskiej w dniu 15 grudnia 2020 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu