Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Nr referencyjny: 02/ZD/2020

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub administracyjne),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • brak ukarania karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1440 t.j.),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury,
 • znajomość przepisów prawa regulujących zagadnienia objęte zakresem obowiązków, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • wysoka kultura osobista,
 • zdolności negocjacyjne,
 • umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb i generowania kierunków działania,
 • umiejętność kierowania zespołem w rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

Zakres zadań:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych,
 • współpraca przy ustalaniu struktury organizacyjnej i aktów normatywnych jednostki,
 • współpraca z głównym księgowym w bieżącym nadzorze realizacji planu finansowego instytucji,
 • aktywne poszukiwanie oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację określonych celów statutowych Opery,
 • gospodarowanie majątkiem instytucji oraz dbałość o rozwój Opery w aspekcie ekonomiczno- – finansowym,
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • analizowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych, remontowych oraz prac konserwacyjnych Opery,
 • planowanie działań i podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, remontowych, kadrowych i innych w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad dokumentacją prowadzoną w podległych komórkach organizacyjnych,
 • nadzór nad właściwym przygotowaniem technicznym produkcji premier i innych przedsięwzięć artystycznych oraz dalszej ich eksploatacji,
 • nadzór nad realizacją zadań określonych przez przepisy BHP i ppoż.

Kandydatom oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń, adekwatny do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia,
 • pracę w profesjonalnym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

 


Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

……………………………….

data i podpis kandydata


 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 30.07.2020 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:

rekrutacja@oifp.eu

lub

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w  ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15 – 406 Białystok, Odeska 1 zwana dalej Operą;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
 • odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.