Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr referencyjny: 08/DA/2021

Wymagania:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • minimum 5 lat stażu pracy przy realizacji zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • obligatoryjna znajomość nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

Zakres zadań:

 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działalności Opery wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie i kompletowanie całej dokumentacji w przeprowadzonych postępowaniach
  o udzielenie zamówienia, zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdawczości z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  w tym plan zamówień oraz roczne sprawozdanie do Urzędu Zamówień Publicznych
  o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • monitorowanie w ciągu roku wykonania planu zamówień publicznych,
 • udzielanie informacji merytorycznej w zakresie planu zamówień publicznych Opery przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych,
 • prowadzenie rejestru wszystkich zamówień i postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  w Operze,
 • przygotowywanie wymaganej dokumentacji, w tym umowy oraz przeprowadzanie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie Regulaminem zamówień poniżej 130 tysięcy zł,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Opery,
 • prowadzenie wszelkich spraw odszkodowawczych na wszystkich etapach, prowadzenie wszelkiej korespondencji z aktualnym ubezpieczycielem oraz brokerem Opery,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań w zakresie długoterminowych najmów mienia Opery, w szczególności sporządzanie i kompletowanie całej dokumentacji w przeprowadzonych postępowaniach,
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem postępowań w zakresie sprzedaży składników majątku Opery, w szczególności sporządzanie i kompletowanie całej dokumentacji w przeprowadzonych postępowaniach,
 • prowadzenie postępowania w zakresie pozyskiwania licencji na wszelkiego rodzaju wystawiania spektakli, choreografie, utwory, nuty kompozycje, tłumaczenia przy współudziale Działu Realizacji.

 Kandydatom oferujemy:

 • pracę w największej instytucji artystycznej na terenie północno-wschodniej Polski,
 • przyjazną i profesjonalną atmosferę pracy,
 • umowę o pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 13.09.2021 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w  ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
 • odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.