Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. BHP, PPOŻ. i OC

Nr referencyjny: BHP/01/20

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe w obszarze BHP,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie BHP, Ppoż.,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność organizowania pracy własnej oraz wdrażania ciągłych usprawnień,
 • dokładność i terminowość wykonywanej pracy.

Zakres zadań:

 • realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce,
 • rekomendowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pracy usprawniających funkcjonowanie instytucji w obszarze BHP i Ppoż.,
 • analiza stanu BHP, kontrolowanie i eliminowanie zagrożeń,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP,
 • przygotowywanie raportów i analiz BHP,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji BHP,
 • organizacja i przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich stanowisk  w zakresie BHP,
 • udział w odbiorach technicznych scenografii w zakresie BHP i Ppoż.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • wymiar etatu – ½,
 • zdobycie nowych umiejętności i rozwinięcie własnych kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23.11.2020 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu
lub
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;
2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
5) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.