Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:
muzyk tutti w grupie skrzypiec.

Planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Termin przesłuchania: 27.09.2022, godz. 14:00
(Opera i Filharmonia Podlaska, Białystok, ul. Odeska 1, Sala prób orkiestry)

Program przesłuchania:
Etap I:
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 części I i II z kadencjami

Etap II:
Partie orkiestrowe:
W.A. Mozart – Symfonia nr 39 Es-dur KV 543 cz. IV t. 1-78
L. van Beethoven – Symfonia nr 3 Es-dur op. 55 cz. III t. 1-119
F. Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia nr 4 A-dur op. 90 cz. I t. 1-110
J. Brahms – Symfonia nr 4 cz. III t. 1 – 44 oraz t. 247-282
R. Strauss – „Don Juan” t. 1-62
B. Bartok – Koncert na Orkiestrę cz. V t. 21-86

Kandydaci proszeni są o przesłanie do dnia 13.09.2022 r. CV zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może również dołączyć rekomendacje.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Realizacji (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 311) w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.
Zaproszonym uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Oświadczenie do bieżącej rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;
2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
5) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.