Już niebawem rusza kolejna produkcja Opery i Filharmonii Podlaskiej – operetka „Wesoła wdówka” F. Lehára, której premiera zaplanowana jest na 16 stycznia 2021. W miniony weekend trwały przesłuchania do głównych ról tego spektaklu, o które rywalizowała rekordowa ilość ponad siedemdziesięciu śpiewaczek i śpiewaków! Dziękujemy wszystkim artystom za udział w przesłuchaniu!

Wynik przesłuchań do operetki „Wesoła wdówka” F. Lehára:

Hanna Glawari – Dorota Wójcik
Walentyna – Agnieszka Sokolnicka | Magdalena Stefaniak
Hrabia Daniło – Arkadiusz Anyszka | Adam Zaremba
Kamil de Rossillon – Huber Stolarski | Szymon Rona

Gratulujemy!

Początek prób 1 grudnia – próby muzyczne; 8-23 grudnia próby reżyserskie; 5-15 stycznia próby reżyserskie, sceniczne i generalne.
____

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

ogłasza przesłuchanie do operetki

F. Lehára

„Wesoła wdówka”
(polska wersja językowa)

Premiera: styczeń 2021

Termin przesłuchań: 27 września 2020

Program przesłuchania:

Hanna Glawari – sopran (dojrzała, głęboka, refleksyjna, wiek między 40-60 lat)
1. Akt I – nr 3 Lied der Hanna
2. Akt II – Wilija
3. Akt III – Duet „Usta milczą”

Hrabia Daniło – baryton (ironiczny, wysportowany, naturalny 40-60 lat)
1. Akt I – nr 4
2. Akt III – Duet Usta milczą

Walentyna – sopran (młodzieńcza, świeża, dziewczęca, naturalna, 24-30 lat)
Kamil de Rossillon – tenor (radosny, młodzieńczy, smukły 24 -32 lat)
1. Akt II – Duet w pawilonie

Wymagania:
wykształcenie wyższe, minimum licencjackie – kierunek: śpiew solowy

Kandydaci spełniający powyższe warunki proszeni są o przesłanie CV – zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – oraz ewentualnych rekomendacji do dnia 23.09.2020 r., do godz. 12:00.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303) w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Zaproszonym uczestniczkom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę, oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako OiFP, informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 (OiFP).
2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu.
3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez OiFP.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z OiFP na ściśle określonych zasadach.
6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; niepodanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić kontakt z kandydatem lub dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy.
11. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez OiFP, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.