Opera i Filharmonia Podlaska
zaprasza na przesłuchania
do

Chóru OiFP

na stanowisko
artysta chóru – sopran, tenor, baryton,

które odbędą się 16 października 2021 r., od godz. 12:00
w Sali Prób Orkiestry OiFP (Białystok, ul. Odeska 1)

Program przesłuchań:

dwa utwory solowe na pamięć

  • jedna dowolna pieśń i jedna dowolna aria starowłoska/oratoryjna/operowa

dwa utwory chóralne przy pomocy nut

  • Verdi Requiem – fuga „Libera me Domine ‘’
  • Rossini Stabat Mater– fuga ,,In sempiterna saecula’’
  • Simon Doktor Żywago – fragmenty chóralne

czytanie nut a vista

 

Zgłoszenia zawierające opis dokonań artystycznych należy przesłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 25 września 2021 r. do g. 16.00.

Uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby od godziny 10:00 w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Osoby zaproszone na przesłuchanie zobowiązane są do dostarczenia materiałów nutowych wybranej pieśni lub arii do Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1 (Dział Realizacji, Organizacja Pracy Artystycznej, pok. 303) lub przeslania pocztą na powyższy adres z dopiskiem „Przesłuchania-Chór” do dnia 30.09.2021 r.

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do zaproszenia na przesłuchanie tylko wybrane osoby oraz wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę, oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;

2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);

5) odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczno-organizacyjną współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;

6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;

11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.