Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – wiolonczela

Termin przesłuchania: 28 maja 2024 r., godz. 14.00, sala prób orkiestry, ul. Odeska 1

Program przesłuchania:
J. S. Bach: dwie kontrastujące części z suit na wiolonczelę solo BWV 1007-1012
J. Haydn: Koncert wiolonczelowy I część do wyboru:
C-dur Hob. VIIb/1, lub
D-dur Hob. VIIb/2

Partie orkiestrowe:
B. Smetana: uwertura do opery „Sprzedana narzeczona”
G. Verdi: Requiem – cz. III „Offertorium” takty: 1-46
J. Brahms: II Symfonia cz. II takty 1-17
F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A – dur op. 90 “Włoska” część IV: takty 30-52

Wymagane dokumenty:
• CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, dotychczasowa działalność artystyczna,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia do dnia: 6 maja 2024 r.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Programowym i Koordynacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 311) w terminie określonym w ogłoszeniu.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych szczególnej kategorii, które znajdują się w moich dokumentach aplikacyjnych niewymienionych w art. 221 §1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia przesłuchania/rekrutacji przez Administratora tj. Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki z siedzibą przy ul. Odeskiej 1, 15-406 Białystok. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych znajdującą się w Polityce Prywatności Administratora.”

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI opublikowaną na stronie internetowej pod linkiem: https://www.oifp.eu/polityka-prywatnosci/.