Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Nr referencyjny: 01/GK/2019

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • spełnianie przez kandydata wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
 • posiadanie 2-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych,
 • duża samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań:

 • prowadzenie rachunkowości Opery i Filharmonii Podlaskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowywanie planów finansowych jednostki w zakresie kwalifikacji budżetowej oraz dokonywanie zmian w tych planach,
 • odpowiedzialność za terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Działem Księgowości,
 • dekretacja dowodów księgowych,
 • realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi jednostki oraz analiza ich wykonania,
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dowodów księgowych,
 • dokonywanie kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • zatwierdzanie dokumentów do wypłaty oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • informowanie dyrektora o sytuacji finansowej jednostki na podstawie analiz wykonania planów finansowych,
 • opracowywanie i dostosowywanie aktów wewnętrznych jednostki do zmian w zewnętrznych przepisach finansowo – księgowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji.

Wymagane dokumenty podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / wpisu do rejestru biegłych rewidentów / w zakresie certyfikatu.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w strukturach Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń, adekwatny do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia,
 • pracę w profesjonalnym i dynamicznym zespole.

 

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 27.12.2019 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu
lub

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w  ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
 • odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.