Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza na przesłuchania
na stanowisko
artysta chóru – alt, tenor

do

Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej,

które odbędą się 17 września 2022 roku, od godz. 11.00
w sali prób orkiestry OiFP (Białystok, ul. Odeska 1)

Program przesłuchań:

dwa utwory solowe na pamięć

 • jedna dowolna pieśń lub jedna dowolna aria starowłoska/oratoryjna/operowa

dwa utwory chóralne przy pomocy nut

 • G. Verdi Requiem – fuga „Libera me Domine ‘’
 • G. Rossini Stabat Mater  – fuga ,,In sempiterna saecula’’

 czytanie nut a’vista

Zgłoszenia zawierające opis dokonań artystycznych należy przesłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 09 września 2022 r. do godz. 16.00.
Uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby od godziny 9:00 w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.
Osoby zaproszone na przesłuchanie zobowiązane są do dostarczenia materiałów nutowych wybranej pieśni lub arii do Opery i Filharmonii Podlaskiej, ul. Odeska 1 (Dział Realizacji, Organizacja Pracy Artystycznej, pok. 303 lub 311) lub przesłania pocztą na powyższy adres z dopiskiem „Przesłuchania-Chór” do dnia 13.09.2022 r.
Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do zaproszenia na przesłuchanie tylko wybrane osoby oraz wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim.
Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.
Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne zawierające dane dodatkowe poza określonymi powyżej, lecz nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;
2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
3) dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
5) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok;
 • Inspektorem ochrony danych w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku jest Pan Grzegorz Przedlacki, e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Panią/Pana z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
 • odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz obsługi prawnej współpracujące z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku na ściśle określonych zasadach;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, w szczególności przez okres trwania umowy zawartej przez Panią/Pana z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku oraz przez okres niezbędny do realizacji roszczeń wynikających z tej umowy;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzane dane osobowe są niezbędne do celów związanych z realizacją zawartej umowy oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez administratora, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.