Opera i Filharmonia Podlaska ogłasza egzamin na stanowisko:
Muzyk tutti w grupie Altówek

Terminy przesłuchań:
21 października 2021 r., godz. 14.00

Kandydaci dysponujący odpowiednim doświadczeniem orkiestrowym proszeni są o przesłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. do g. 16.00. Prosimy dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem (prosimy wysyłać pliki PDF lub DOC wraz z zawartym w CV zdjęciem; prosimy nie wysyłać zdjęć jako osobnych plików JPG).

Program przesłuchania

 1. Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów solowych:
  J.S. Bach – Sonaty lub Partity na skrzypce solo
  J.S. Bach – Suity na wiolonczelę solo
  M. Reger – Suity na altówkę op. 131d
 1. Pierwsza i druga część koncertu klasycznego z kadencją do wyboru:
  F.A. Hoffmeister – Koncert D-dur
  C. Stamitz – Koncert D-dur op. 1
 1. Partie orkiestrowe:
  L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (cz. II od początku do taktu 106)
  P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll „Patetyczna” op. 74 (cz.I takty 19-38 oraz 50 – 66)
  W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski Flet” (takty 27-63)
  F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze „Snu Nocy Letniej” op. 61 (odcinki od litery C do litery D oraz od litery K do litery O)
  B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana Narzeczona” (od początku do litery A)
  R. Strauss – Don Juan (od początku do litery B)
  D. Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47 (cz.I od numeru 12 do 17)

Zaproszonym uczestnikom przesłuchania OiFP zapewnia akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby od godziny 10:00 w dniu przesłuchania. Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do zaproszenia na przesłuchanie tylko wybrane osoby oraz wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim.

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę, oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;

2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;

4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);

5) odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczno-organizacyjną współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;

6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;

8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;

11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.