Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
ogłasza nabór
do Chóru Dziecięco-Młodzieżowego OiFP.

Poszukujemy
dziewczynek w wieku od 8 do 14 lat
i chłopców od 8 do 12 lat

Zgłoszenie zawierające link do nagrania oraz oświadczenie RODO należny przesłać na adres przesluchania@oifp.eu do dnia 17 czerwca 2021 r.
Wideo należy opublikować jako film niepubliczny (nie prywatny!) na własnym profilu w serwisie społecznościowym np. YouTube
Nagranie powinno zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko dziecka,
– wykonanie dowolnej piosenki (3-5 minut)
Nie dopuszcza się wideo z nagrań studyjnych z dodanymi zdjęciami.
Wideo musi być nagrane jako całość i nie może nosić znamion ingerencji lub montażu.
Nagranie w postaci załącznika do wiadomości nie będzie przyjmowane.
Wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w przesłuchaniu na żywo w Operze i Filharmonii Podlaskiej, które odbędzie się 20 czerwca 2021 r. w Sali kameralnej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku.
Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych osób.
Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku).


Wymagane oświadczenia:
Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne nie zawierające poniższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych w formularzu i dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:
– zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
– wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
– informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisław Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1, zwana dalej Operą;
2) Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
5) odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczno-organizacyjną współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
6) pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
8) osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
11) przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.