Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat konkursowych – szczegóły w aneksie do regulaminu na dole strony.


Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego to inicjatywa wyjątkowa, ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów rozpoczynających karierę artystyczną. Jest to unikalne w skali kraju wydarzenie muzyczne, porównywalne jedynie z Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach. Zainicjowany w 1994 roku przez Mirosława Jacka Błaszczyka projekt przez pierwsze trzy edycje funkcjonował jako ogólnopolski przegląd, później stał się międzynarodowym konkursem, by w ostatniej, szóstej odsłonie, ponownie przyjąć formułę konkursu ogólnopolskiego. Dotychczasowe edycje gromadziły dziesiątki kandydatów, laureaci Konkursu Młodych Dyrygentów uznawani są w świecie kultury za wybitne osobowości artystyczne – Krzysztof Urbański, Michał Nesterowicz, Tomasz Tokarczyk, Tomasz Chmiel czy Jan Miłosz Zarzycki koncertują w najsłynniejszych salach koncertowych świata. Obecność w Jury sław polskiej dyrygentury i profesorów uczelni muzycznych jest gwarancją wyboru dyrygentów prezentujących najwyższy kunszt artystyczny. Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymują gwarancję udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach oraz możliwość koncertowania z najlepszymi polskimi orkiestrami symfonicznymi. Ostatnia, szósta edycja odbyła się jesienią 2016 roku. Jej laureatami zostali Maciej Koczur (I miejsce), Dawid Runtz (II miejsce) oraz Mateusz Czech (III miejsce).


VII edycja Konkursu odbędzie się w dniach 15-20 maja 2022 r.

 

  R E G U L A M I N  K O N K U R S U

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im.  Witolda Lutosławskiego ma na celu prezentację i promocję młodych polskich dyrygentów wchodzących na scenę życia muzycznego i uhonorowanie najlepszych z nich nagrodami przewidzianymi niniejszym regulaminem.
 2. Konkurs odbędzie się w Białymstoku w dniach 15-20 maja 2022 r..
 3. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod numerem 1, NIP 542-020-89-16.

I. WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla dyrygentów posiadających obywatelstwo polskie, którzy w 2022 roku nie ukończą 35. roku życia.
 2. Termin nadsyłania ZGŁOSZENIA upływa w dniu 11.02.2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Zgłoszenie w formie wypełnionego i podpisanego formularza, dostępnego na stronie http://okmd.oifp.eu, należy przesłać na adres: Opera i Filharmonia Podlaska, Odeska 1, 15-406 Białystok.

Do zgłoszenia należy dołączyć płytę DVD zawierającą:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • krótki (pół strony A4) życiorys artystyczny oraz informację o dotychczasowej działalności artystycznej, 2 referencje od dyrygentów lub pedagogów, recenzje, kopie dyplomów, nagród i wyróżnień,
 • fotografię portretową o rozdzielczości 300 dpi w formacie *.tif lub *.jpg
  do wykorzystania w programie Konkursu i publikacjach prasowych,
 • zeskanowany dyplom ukończenia uczelni muzycznej/zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów,
 • płytę DVD z zarejestrowaną próbą lub koncertem z orkiestrą, poprowadzonymi przez kandydata (ok. 15 min. – obraz i dźwięk) w formacie MPEG-4.
 1. Zgłoszenie z niekompletną dokumentacją nie będzie przyjęte. Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone.
 2. Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 24 uczestników. Komisja weryfikacyjna może stworzyć listę uczestników rezerwowych.
 3. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie podjęta przez Komisję weryfikacyjną, ogłoszona zostanie do dnia 25.02.2022 roku i zamieszczona na stronie internetowej www.oifp.eu. Zawiadomienia wysłane zostaną też drogą mailową do każdej z osób zakwalifikowanych oraz do osób z listy rezerwowej.
 4. Zawiadomienie kandydata o dopuszczeniu do udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Operą i Filharmonią Podlaską
  a kandydatem, dotyczącej jego udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 5. Uczestnik dopuszczony do Konkursu (w tym także osoby z listy rezerwowej) zobowiązany jest do dnia 25.03.2022 r. wpłacić opłatę konkursową w wysokości 400 zł za udział w Konkursie z dopiskiem  „KONKURS MŁODYCH DYRYGENTÓW 2022” i podaniem nazwiska uczestnika, na konto: 05 1090 2590 0000 0001 4373 8387.
 6. Niewpłacenie opłaty konkursowej do wyznaczonego terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, opłata konkursowa nie podlega zwrotowi. Uiszczona opłata podlega zwrotowi osobom z listy rezerwowej, które ostatecznie nie zostały zakwalifikowane przez Organizatora do udziału w Konkursie.
 8. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu, zgłoszą się do Biura Konkursowego w dniu 15 maja 2022 roku do godz. 1500 i przedstawią dowody tożsamości/paszporty oraz dowód wpłaty opłaty konkursowej.
 9. Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem na czas ich udziału w kolejnych etapach Konkursu.
 10. Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu przebywają w Białymstoku na koszt własny.
 11. Uczestnik, który z ważnych powodów opóźnił swój przyjazd, może być za dopuszczony za zgodą jury do przesłuchania na końcu I etapu.

II. JURY

 1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oceniani będą przez Jury składające się z polskich dyrygentów.
 2. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Wewnętrzny regulamin pracy Jury ustalony zostanie na pierwszym posiedzeniu Jurorów przed rozpoczęciem przesłuchań I etapu.
 4. Oceny członków Jury są tajne.
 5. Werdykty wydane na podstawie ocen członków Jury są ostateczne.

III.  KONKURS

 1. VII Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego przebiega w dwóch etapach otwartych dla publiczności.
 2. Uczestnicy Konkursu dyrygować będą we wszystkich etapach Orkiestrą Symfoniczną Opery i Filharmonii Podlaskiej i mogą korzystać z własnych materiałów nutowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.
 3. Organizator nie zapewnia niezbędnych materiałów nutowych (partytur) dla uczestników Konkursu.
 4. Do drugiego etapu Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 8 uczestników.
 5. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej w dniu 15 maja 2022 roku o godz. 1900.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnicy przenoszą – bez prawa do wynagrodzenia – na Operę i Filharmonię Podlaską wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań utworów, zarejestrowanych podczas etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:
 • utrwalenie,
 • zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
 • wprowadzenie do obrotu handlowego,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet,
 • publiczne odtwarzanie i wykonywanie,
 • wyświetlanie,
 • najem i dzierżawa,
 • nadawanie bezprzewodowe, przewodowe i satelitarne oraz reemisja i retransmisja,
 • transmisja internetowa online/offline.

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale I ust. 7 niniejszego Regulaminu.
7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę – bez prawa do wynagrodzenia – na wykorzystanie swojego nazwiska, wizerunku oraz materiałów informacyjnych obejmujących działalność uczestnika we wszelkich materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.
8. W zakresie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień w całości lub części na osoby trzecie.

V. REPERTUAR

Etap  I   (16-17 maja 2022 r.)

Z podanego repertuaru uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje (30 minut przed prezentacją) po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 30 minut. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

Grupa A
Carl Maria von Weber – Uwertura do opery „Wolny strzelec”
Giacomo Rossini – Uwertura do opery “Semiramida”
Władysław Żeleński – Uwertura charakterystyczna „W Tatrach” op. 27

Grupa B
Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia nr 41 „Jowiszowa” C-dur KV 551
Ludwig van Beethoven – III Symfonia Es-dur „Eroica”
Felix Mendelssohn-Bartholdy – III Symfonia a-moll „Szkocka” op. 56

Etap  II   (18-19 maja 2022 r.)
Z podanego repertuaru z grupy A uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory, po czym losuje jeden utwór. Z podanego repertuaru z grupy B uczestnik Konkursu losuje (45 minut przed prezentacją) jeden utwór. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 45 minut. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

Grupa  A
Anton Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88
Piotr Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36
Johannes Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

Grupa  B
Henryk Wieniawski – Fantazja brillante op. 20 na motywach z opery Faust Ch. Gounoda
Witold Lutosławski – Partita na skrzypce i orkiestrę

Uroczysty Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 20 maja 2022 r. o godz. 19.00.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Finalistom Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe oraz trzy wyróżnienia:

Laureat I nagrody:        15 000 zł

Laureat II nagrody:       10 000 zł

Laureat III nagrody:       5 000 zł

trzy wyróżnienia: dyplomy i nagrody rzeczowe.

 1. Nagrody pieniężne wypłacone zostaną w kwocie pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Za wydanie każdej z nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.
 3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez Laureata.
 4. Jury w oparciu o ostateczną punktację może zmienić układ nagród regulaminowych z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być niższa od przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 5. Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł: Laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.
 1. Laureatowi I nagrody zapewnia się udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.
 2. Niezależnie od nagród regulaminowych, przewiduje się nagrody specjalne – koncerty dla Laureatów Konkursu ufundowane przez instytucje artystyczne.
 3. Wręczenie nagród regulaminowych i wyróżnień nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów, który zakończy VII Ogólnopolski Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego. Laureaci mają obowiązek osobistego odbioru nagrody.
 4. Program Koncertu Laureatów ustalony zostanie przez Jury w porozumieniu z wykonawcami.
 5. Udział w Koncercie Laureatów jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za ten występ oddzielnego honorarium.
 6. Uczestnicy II etapu, którzy nie zostaną Laureatami Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

VII. INNE POSTANOWIENIA

 1.  We wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Jury, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora Konkursu.
 2.  W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, jak również unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
 5. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie Konkursu są obowiązujące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.oifp.eu

 

KOMISJA REPERTUAROWA
Mirosław Jacek Błaszczyk
Marek Pijarowski

KOMISJA WERYFIKACYJNA
Mirosław Jacek Błaszczyk
Stanisław Kuk
Rafał Dudzik

KIEROWNICTWO
Violetta Bielecka
Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej

 

BIURO KONKURSOWE
OPERA I FILHARMONIA PODLASKA
15-406 BIAŁYSTOK, ul. Odeska 1
Dodatkowych informacji o Konkursie
udziela Biuro Konkursowe
pod numerami telefonów:
506 077 232, 505 624 586
e-mail: okmd@oifp.eu
www.oifp.eu

 

 

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako OiFP, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1.
 2. W OiFP powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonego postępowania kwalifikującego oraz uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im.  Witolda Lutosławskiego zwanego dalej Konkursem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą kwalifikującą się do udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia.
 6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikującego, przez czas trwania Konkursu oraz przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu
  i rozliczeniu Konkursu według kategorii BE5 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w OiFP.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym wzięcie udziału w organizowanym Konkursie.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez OiFP, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.

 

Do pobrania:
Regulamin Konkursu Młodych Dyrygentów
Aneks do regulaminu