w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
a) Wydawca lub Opera – Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok,
b) karta podarunkowa – karta oraz zawarte na niej środki finansowe, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w kasie biletowej Opery, którą można wielokrotnie doładowywać środkami przez cały czas ważności karty podarunkowej. Karta podarunkowa jest dokumentem pozwalającym na zakup biletów na wybrane wydarzenie artystyczne organizowane przez Operę,
c) Nabywca – osoba, która w kasie biletowej Opery, dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości karty podarunkowej w zamian za co otrzymuje od Wydawcy kartę podarunkową,
d) Użytkownik – posiadacz karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w kasie biletowej Opery.
2. Nabywca jest uprawniony do otrzymania od Wydawcy karty podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej środkami finansowymi w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 50,00 zł), a którą może zrealizować w kasie biletowej Opery. Otrzymanie karty podarunkowej przez Nabywcę następuje pod warunkiem przekazania Wydawcy przez Nabywcę środków pieniężnych w kwocie równej wartości karty podarunkowej. Użytkownik jest uprawniony do realizacji karty podarunkowej w kasie biletowej Opery w okresie ważności karty podarunkowej. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności karty podarunkowej środki na niej zawarte pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych.
3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania karty podarunkowej.
4. Wartość karty podarunkowej wyrażona w polskich złotych (PLN) równa jest wartości przekazanych podczas dokonania zakupu karty podarunkowej środków finansowych.
5. W momencie, gdy Użytkownik dokona zakupu biletów na wybrane wydarzenia
artystyczne organizowane przez Operę, przedstawiając do realizacji kartę podarunkową, środki finansowe dostępne na karcie podarunkowej zostaną pomniejszone o kwotę należną w związku z nabyciem biletu wstępu.
6. Bilety zakupione za pośrednictwem karty podarunkowej nie mogą być zmieniane ani zwracane za wyjątkiem sytuacji, gdy Opera odwołuje wydarzenie artystyczne, na które bilety były zakupione. Nie stanowi to naruszenia praw konsumenta zgodnie z art. 38 p. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami). Pozostałych zwrotów dokonywać można tylko w przypadku powszechnie obowiązujących regulacji.
7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę. W przypadku, gdy Opera odwołuje wydarzenie artystyczne, na które bilety były zakupione, właściciel biletu musi zgłosić się do kasty biletowej Opery w celu otrzymania zwrotu środków nie później niż 30 dni przed datą wydarzenia, o którym mowa. Zwrot kwoty równej wartości biletu/biletów odbywa się wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (paragonu, faktury) i na tę samą kartę podarunkową, a wykorzystać będzie go można do 12 miesięcy od dnia zwrotu środków. Ostatnie zdanie odnosi się także do innych zakupów zrealizowanych za pomocą karty podarunkowej.
8. Wydawca oferuje zakup kart podarunkowych o wartości:
a) 50,00 zł,
b) 100,00 zł,
c) 150,00 zł,
d) 200,00 zł,
e) 250,00 zł,
f) 300,00 zł,
g) 350,00 zł,
h) 400,00 zł.
Dyrektor Opery może przed i w trakcie trwania sezonu artystycznego dokonywać zmian w ramach określenia dostępnych wartości karty podarunkowej.
9. Karta podarunkowa wraz ze zgromadzonymi środkami finansowymi ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.
10. Nabywca karty podarunkowej otrzymuje kartę z kodem kreskowym i numerem karty, która nie podlega zwrotowi i staje się własnością Nabywcy.
11. Przekazanie przez Wydawcę karty podarunkowej Nabywcy ma miejsce wyłącznie w kasie biletowej Opery.
12. Opera nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
13. Opera nie jest w stanie zweryfikować tożsamości Nabywcy, który realizuje zakupy za pomocą karty podarunkowej. Realizacja zakupów za pomocą karty podarunkowej przez jej Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie karty podarunkowej w sposób nieuprawniony.
14. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
15. Użytkownik dokonuje realizacji karty podarunkowej poprzez przedstawienie jej pracownikowi kasy biletowej. Pracownik dokona pobrania z karty podarunkowej kwoty odpowiadającej cenie biletu oferowanego przez Operę.
16. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że karta podarunkowa:
a) nie podlega wymianie na środki finansowe, w tym gotówkę,
b) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,
c) nie podlega zwrotowi.
17. W przypadku wyczerpania się środków finansowych na karcie podarunkowej, w momencie zakupu biletu pozostałą należną kwotę Użytkownik zobowiązany jest uiścić gotówką lub kartą płatniczą w kasie biletowej Opery przy rozliczeniu.
18. Saldo karty podarunkowej można sprawdzić w kasie biletowej Opery przy ul. Odeskiej 1 za okazaniem karty podarunkowej lub pod numerem telefonu 85 306 75 04, po podaniu numeru karty podarunkowej.
19. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w wypadku braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
20. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem kart podarunkowych.
21. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Operze, w tym Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów w Operze z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu.
22. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Na wniosek Nabywcy wydanie karty podarunkowej może być udokumentowane notą księgową. Wydawca wydaje paragon Użytkownikowi po zakończeniu transakcji nabycia biletu za pośrednictwem karty podarunkowej.
23. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
24. Karta podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
25. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych.