Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie OiFP podczas wydarzeń artystycznych, każda osoba jest zobowiązana do:

a) Zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka) przed wejściem na teren OiFP, aż do momentu opuszczenia terenu OiFP – zapewnionymi przez Widza we własnym zakresie, co nie dotyczy osób zwolnionych przez lekarza stosownym zaświadczeniem lekarskim ze stosowania maseczek; OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu i uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej; W takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet (w przypadku wydarzeń biletowanych).
b)  Używania płynu odkażającego dłonie, dostępnego przy wejściu na teren OiFP.
c) Zachowania odległości 1,5 metrów od siebie podczas przepływu Widzów na widownię, który będzie kontrolowany przez obsługę widowni.
d) Pracownicy OiFP podczas trwania wydarzeń artystycznych, będą kontrolowali przestrzeganie zasad określonych w pkt. a), a w przypadku ujawnienia niestosowania się do powyższych zasad w trakcie trwania wydarzenia artystycznego, OiFP zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi dalszego uczestnictwa w wydarzeniu; W takim przypadku nie przysługuje Widzowi zwrot należności za zakupiony bilet (w przypadku wydarzeń biletowanych).
e) OiFP udostępnia Widzom nie więcej niż 30% liczby miejsc zgodnie z planem widowni.
f) Do ograniczenia liczby miejsc, o którym mowa powyżej nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
g) Przestrzegania Regulaminu uczestnictwa Widzów w wydarzeniach artystycznych organizowanych w OiFP w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

Zapraszamy do OiFP Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przed wejściem do OiFP na Wydarzenie, każdy Widz powinien złożyć pracownikowi obsługi widowni obowiązkowe i pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (Oświadczenie COVID), że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie OiFP. Rekomendowane jest wskazanie w oświadczeniu danych kontaktowych, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajdują się na Oświadczeniu COVID.

Wzór Oświadczenia COVID.