Uchwała Nr 215/3809/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]), art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.[2]) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej –Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. Treść informacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega zamieszczeniu na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz na jej stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej UMWP, Podlaskiego Portalu Informacyjnego „Wrota Podlasia” oraz
w siedzibach: Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki i Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 2020.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 215/3809/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki (siedziba instytucji mieści się przy ul. Odeskiej 1, 15 – 406 Białystok).

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się do 16 lipca 2021 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się do dnia 15 listopada 2021 r.

 


 

Uchwała Nr 216/3840/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lipca 2021 r.             

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego nr 215/3809/2021 z dnia 8 lipca 2021 r.
w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]), art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnosci kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.[2]) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 roku w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 215/3809/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2021 r. wprowadza się zmianę treści informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki oraz na jej stronie internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej UMWP, Podlaskiego Portalu Informacyjnego „Wrota Podlasia” oraz w siedzibach: Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki i Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 2020.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 216/3840/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 lipca 2021 r.

 

INFORMACJA
o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki
w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki
(siedziba instytucji mieści się przy ul. Odeskiej 1, 15 – 406 Białystok).

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się do 30 lipca 2021 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się do 2 grudnia 2021 r.