Welcome to the virtual tour through the Podlasie Opera and Philharmonic—European Art Centre in Białystok.