Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Kalendarium budowy

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Kalendarium budowy

9 lipca 2004 – podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia budowy „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska”. Pomysłodawcą budowy opery był Marcin Nałęcz-Niesiołowski (Dyrektor instytucji w latach 1997-2011), a sygnatariuszami porozumienia Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego, Wojewodę Podlaskiego Marka Strzalińskiego i Miasto Białystok reprezentowane przez Ryszarda Tura Prezydenta Miasta Białegostoku.


Moment podpisania listu intencyjnego

 
List intencyjny prezentują Marszałek Województwa Podlaskiego Janusz Kazimierz Krzyżewski
i Dyrektor Filharmonii Białostockiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Podczas specjalnie zwołanej z okazji podpisania listu intencyjnego konferencji prasowej dyrektor Filharmonii Białostockiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski wskazywał na wielką szansę dla regionu, jaką jest budowa opery. „Po prawej stronie Wisły nie ma takiej placówki” – mówił. „Działania sygnatariuszy mają doprowadzić do stworzenia niepowtarzalnej, atrakcyjnej architektonicznie budowli w Białymstoku, dzięki której miasto i cały region w sposób szczególny będą rozpoznawalne w kraju i za granicą. Teatr ma stanowić centrum muzyczne miasta i w połączeniu z walorami turystycznymi regionu wydatnie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego Białegostoku i Podlasia, a przede wszystkim pogłębiać więzi społeczne i kulturowe między narodami nowej zjednoczonej Europy” – czytamy w liście intencyjnym.

25 października 2004  – podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie woli utworzenia „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska” (uchwała intencyjna);

27 października 2004  – podpisanie pierwszego porozumienia w sprawie wybudowania w Białymstoku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki, inwestycji realizowanej wspólnie z gminą Białystok oraz Przedsiębiorstwem Dzierżawy Budynków "Deweloper" S.A.

14 stycznia 2005 – ogłoszenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

29 kwietnia 2005 – rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku – zwyciężył projekt prof. Marka Budzyńskiego.

27 czerwca 2005 – na XXIX sesji Sejmiku radni nieomal jednogłośnie (tylko z jednym głosem wstrzymującym) przegłosowali uchwałę dotyczącą utworzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki.

1 sierpnia 2005 – podpisanie umowy na realizację projektu urbanistyczno-architektonicznego Opery i Filharmonii Podlaskiej przez Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego oraz twórcę zwycięskiego projektu prof. Marka Budzyńskiego.

29 sierpnia 2005 – statut i zasady organizacyjne nowej instytucji zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę na Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

9 września 2005 – podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia i współfinansowania Opery i Filharmonii Podlaskiej przez Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego odbyło się w Białymstoku podczas uroczystego koncertu podlaskich filharmoników pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Opera otrzymała status narodowej instytucji kultury – pierwszej w województwie podlaskim.

30 grudnia 2005 – wydanie pozwolenia na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku przez Prezydenta Miasta Białegostoku Ryszarda Tura.

17 stycznia 2006 – rozstrzygnięcie konkursu na znak graficzny – logo Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

13 luty 2006  – ogłoszenie przetargu na generalnego wykonawcę budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

22 kwietnia 2006 – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku w miejscu przyszłej budowy przy ul. Kalinowskiego w Białymstoku.

Na miejscu przyszłej budowy został odczytany Akt Erekcyjny.

Akt Erekcyjny siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku przy ul. Kalinowskiego z dnia 22 kwietnia A.D. 2006, gdy Mini­strem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej był Kazimierz Mi­chał Ujazdowski, godność Arcybiskupa Diecezji Białostockiej piastował Jego Eksce­lencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Ziemba, godność Ordynariu­sza Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław­nego piastował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Biskup Białostocki i Gdański, funkcję Marszałka Województwa Podlaskiego pełnił Janusz Kazimierz Krzyżewski, godność Wojewody Podlaskiego dzierżył Jan Dobrzyński, urząd Prezy­denta Miasta Białegostoku sprawował Ryszard Tur, inicjatorem budowy był Marcin Nałęcz-Niesiołowski Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Białostockiej w latach 1997-2005, a w dniu uroczystym władza Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku spoczywała w rękach Dyrektora Naczel­nego i Artystycznego Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

Mocą uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego, po uzyskaniu akceptacji władz Województwa Podlaskiego i Miasta Białegostoku oraz wsparcia z funduszy Unii Europejskiej postanowiono:

Realizację budynku nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie­go Centrum Sztuki w Białymstoku według projektu architekta prof. Marka Budzyńskie­go zwycięzcy Konkursu Architektonicznego rozpocząć.

Na koniec ceremonii uroczyście zwinięto podpisany Akt Erekcyjny, włożono w specjalny pojemnik w kształcie tuby i osoby, które podpisały się pod nim, zamurowały go symbolicznymi cegłami.

25 maja 2006 – zawarcie umowy użyczenia pomiędzy Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku a Województwem Podlaskim, stanowiącej podstawę do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

28 czerwca 2006 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie I Etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, zawarta została umowa na wykonanie ww. zadania przez firmę WARBUD S.A.  – Generalny Wykonawca.

5 lipca 2006 – protokólarnie przekazano Generalnemu Wykonawcy plac budowy i dokonano wymaganych prawem zgłoszeń i zawiadomień. Data ta rozpoczyna również I etap inwestycji.

22 września 2006 – podpisanie umowy zobowiązującej projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego (nawiązanie do umowy z dnia 1 sierpnia 2005r.).

14 października 2008 – ogłoszenie przetargu publicznego nieograniczonego na realizację II etapu budowy gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

7 kwietnia 2009  – podpisanie z firmą UNIBEP S.A. umowy na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych.

7 kwietnia 2009 – podpisanie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym RODEX sp. z o.o.  umowy na wykonanie zewnętrznych fasad i świetlików.

25 maja 2009 – podpisanie umowy z autorem projektu „Marek Budzyński – Architekt” sp. z o.o. na nadzór autorski podczas realizacji II etapu budowy gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

15 czerwca 2009 – podpisanie z artystą rzeźbiarzem Dominikiem Wdowskim umowy na wykonanie 10 par rzeźb do sali koncertowej gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

29 czerwca 2009 – podpisanie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie projektu ”Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” kwotą 100 620 000PLN z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponad regionalnym.

11 sierpnia 2009 – podpisanie z konsorcjum w skład którego wchodzi LTT sp. z o.o.; M. Ostrowski spółka jawna; P.W. PROMOT Spółka Jawna oraz Wagner-Buro Austria Stage Systems AG umowy na wykonanie technologii sceny i widowni oraz instalacji elektroakustycznych w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

17 listopada 2009 – podpisanie z Biurem Konsultingowym „FENIKS” Roman Kaźmierczak umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony p.poż. nad realizacją II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

19 listopada 2009 – ogłoszenie przetargu na wykonanie organów koncertowych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

5 luty 2010 – zawarcie umowy z twórcą szkła Tomaszem Urbanowiczem z pracowni Archiglass na wykonanie szkła artystycznego.

15 luty 2010 – podpisanie umowy z „Zych Zakłady Organowe” na wykonanie organów dla Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

29 października 2010 – zakończenie prac przy fasadach i świetlikach przez firmę P.P.U.H. RODEX sp. z o.o.

1 sierpnia 2011 – zakończenie prac związanych z montażem rzeźb w sali głównej opery przez artystę rzeźbiarza Dominika Wdowskiego.

30 sierpnia 2011 – zawarcie umowy z Panią Teresą Murak na wykonanie głowy kompozytora, która zostanie umieszczona na dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

18 października 2011  – ukończenie prac związanych z montażem organów piszczałkowych na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

25 października 2011 – zawarcie umowy z artystą-plastykiem Rafałem Olbińskim na wykonanie obrazu na kurtynie p.poż. na Dużej Scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

19 grudnia 2011 – ukończenie prac związanych z montażem szkła artystycznego we Foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

30 listopada 2011 – roboty budowlane (stan wykończeniowy), zakończenie prac firmy Unibep S.A.

18 lipca 2012 – wykonanie systemu multimedialnego, zakończenie prac Firmy LTT Sp. zoo.

17 sierpnia 2012 – rozbudowa systemu zewnętrznego monitoringu, zakończenie prac firmy Coral W. Perkowski, J. Perkowski sp. j.

12 września 2012 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

23 września 2012 – Dzień otwarty.

28-30 września 2012 – Wielka Inauguracja nowego obiektu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1452319