Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
imienia Stanisława Moniuszki
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

ELEKTRYK
Nr referencyjny: 01/DA/2021

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. aktualne świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru, grupa 1 w min. zakresie:
  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kV,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzania i instalacje automatycznej regulacji sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,7.
 4. Aktualne świadectwo kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru, grupa 2 w min. zakresie:
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW,
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze gorącej wody, o mocy powyżej 50kW,
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50kW,
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzania i instalacje automatycznej regulacji do urządzeń instalacji wymienionych w pkt. 2, 4, 5, 6.
 5. Prawo jazdy min. kat. B.
 6. Mile widziane badania wysokościowe powyżej 3 m.

Zakres zadań:

 1. Zarządzanie i utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń i instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki.
 2. Nadzorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.
 3. Prowadzenie bieżącej eksploatacji i ruchu infrastruktury oraz sprawowanie dozoru nad:
  • urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi w szczególności agregatów prądotwórczych, stacji transformatorowo – rozdzielczych, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych, itp,
  • sieciami i instalacjami cieplnymi,
  • urządzeniami wentylacji, klimatyzacji i chłodniczymi,
  • pompami, ssawami, wentylatorami i dmuchawami.
 4. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z eksploatacją maszyn i urządzeń.
 5. Planowanie i przygotowywanie remontów, konserwacji, pomiarów, przeglądów, modernizacji
  i inwestycji w zakresie instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki, a także koordynacji ich realizacji oraz kontroli faktur za ich wykonanie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją dźwigów i podnośników w zakresie nie wymagającym uprawnień. W szczególności planowanie i przygotowanie remontów, konserwacji, przeglądów, modernizacji i inwestycji, a także koordynacji ich realizacji oraz kontroli faktur za ich wykonanie.
 7. Koordynacja prac związanych z instalacjami energetycznymi, elektrycznymi, sanitarnymi, wentylacji i klimatyzacji oraz automatyki, w szczególności:
  • prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem sprawności technicznej instalacji i urządzeń,
  • naprawami, remontami, usuwaniem awarii,
  • wykonawstwem i montażem,
  • prowadzeniem prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń i automatyki oraz zasadnej gospodarki materiałami i częściami wymiennymi.
 8. Współpraca z dostawcami wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz odbiorcami ścieków.
 9. Kontrola faktur za wodę, energię elektryczną i cieplną oraz ścieki.
 10. Tworzenie planów zużycia mediów energetycznych.
 11. Zarządzanie i utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej maszyn, urządzeń, instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji oraz automatyki.
 12. Dokonywanie konserwacji maszyn i urządzeń oraz dbałości o prawidłową ich eksploatację
  i obsługę.
 13. Nadzorowanie prac firm zewnętrznych prowadzących konserwację, naprawy lub rozbudowę elementów budowlanych oraz instalacji i urządzeń elektrycznych i sanitarnych w budynkach użytkowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki.
 14. Współudział w tworzeniu realizacji oświetlenia przedsięwzięć realizowanych przez Instytucję.
 15. Pełnienie dyżurów na wydarzeniach OIFP zgodnie z harmonogramem wydarzeń.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzeń, adekwatny do posiadanych umiejętności oraz doświadczenia,
 • pracę w profesjonalnym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje, tj. imię (imiona) i  nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniższe oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 14.05.2021 r. z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres:
rekrutacja@oifp.eu

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki:

 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
 • informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w  ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, 15 – 406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą;
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata jak również podjęcie działań przez administratora na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO);
 • odbiorcami danych mogą być podmioty zapewniające obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
 • pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych osobowych zawartych w  wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym;
 • przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.