Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko muzyka tutti w grupie altówek Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.
Planowane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo.

Termin przesłuchania: 7.02.2019, godz. 14:00
(Sala koncertowa, Białystok, ul. Podleśna 2)

Program przesłuchania:
1. Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów solowych:
J.S. Bach – Sonaty lub Partity na skrzypce solo
J.S. Bach – Suity na wiolonczelę solo
M. Reger – Suity na altówkę op. 131d
2. Pierwsza część koncertu klasycznego z kadencją do wyboru:
F.A. Hoffmeister – Koncert D-dur
C. Stamitz – Koncert D-dur op. 1
3. Partie orkiestrowe:
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (cz. II od początku do taktu 106)
W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet” (takty 27–63)
F. Mendelssohn-Bartholdy – Scherzo ze „Snu nocy letniej” op. 61 (odcinki od litery C do litery D oraz od litery K do litery O)
B. Smetana – Uwertura do opery „Sprzedana narzeczona” (od początku do litery A)
D. Szostakowicz – V Symfonia d-moll op. 47 (cz. I od numeru 12 do 17)

Kandydaci dysponujący odpowiednim doświadczeniem orkiestrowym proszeni są o przesłanie CV (zawierającego informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz ewentualnie rekomendacji do dnia 31.01.2019 r. Oferty aplikacyjne są przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu. Dokumenty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303) w terminie określonym w ogłoszeniu. Wszystkie kompletne i spełniające podane wymagania aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Zaproszonym uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby w dniu przesłuchania (od godziny 10:00). Dopuszcza się również udział z własnym pianistą.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku), na co kandydat wyraża automatycznie zgodę przesyłając dokumenty do naboru.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 15-406 Białystok ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1 zwana dalej Operą, w szczególności Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iod@oifp.eu;
2. dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Operę;
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie oraz udzielona przez kandydata zgoda w pozostałym zakresie. Poza tym podstawą przetwarzania danych jest również uzasadniony interes administratora, który musi sprawdzić umiejętności i zdolności kandydata dla dokonania do oceny, czy kandydat jest odpowiednią osobą na rekrutowane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO);
4. odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi IT współpracujące z Operą na ściśle określonych zasadach;
5. pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania bieżącej rekrutacji i zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż 30 dni po jej zakończeniu. W przypadku powierzenia danych przez kandydata poza procesem rekrutacji, dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie usunięte;
7. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. podanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym umożliwiającym udział w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym; niepodanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym, a w pozostałym zakresie może utrudnić kontakt z kandydatem lub dokonanie prawidłowej oceny przydatności kandydata do pracy;
10. przekazane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę, w tym profilowaniu przy realizacji tego postępowania.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.