Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Tickets

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Bilety - Regulamin

 

ZASADY REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
W OPERZE I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIM CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

 

1. Sprzedaż biletów w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku (dalej Opera i Filharmonia Podlaska) prowadzą kasy biletowe:

a) kasy biletowe, ul. Odeska 1, Białystok, otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, w sobotę w godz. 11.30-19.00 i w niedzielę w godz. 11.30-19.00;
b) kasy biletowe, ul. Odeska 1, Białystok, otwarte są w lipcu i w sierpniu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00;
c) kasy biletowe, ul. Podleśna 2, Białystok, otwarte są na godzinę przed wydarzeniami;
d) w święta, w które odbywać się będą koncerty/spektakle, kasy biletowe będą czynne na dwie godziny przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu w miejscu organizowanego wydarzenia (ul. Podleśna 2 lub ul. Odeska 1);
e) informacja o aktualnych zmianach pracy kas biletowych zamieszczana jest na stronie internetowej www.oifp.eu (KONTAKT);
f) płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką lub kartą płatniczą - minimalna kwota realizacji kartą płatniczą wynosi 10 zł;
g) na 30 minut przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu kasa biletowa sprzedaje bilety tylko na bieżący koncert/spektakl.

2. Rezerwacja i odbiór biletów:

a) rezerwacji biletów można dokonać osobiście, telefonicznie pod numerami (85) 306 75 04, (85) 306 75 06 i faksem (85) 734 19 66; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; rezerwacja dokonana będzie na numer telefonu klienta, a klient otrzyma numer rezerwacji do wykupienia biletów;
b) rezerwacja biletów indywidualnych drogą elektroniczną jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia z Opery i Filharmonii Podlaskiej w terminie 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania e-maila z numerem rezerwacji do wykupienia biletów; 
c) rezerwacja biletów indywidualnych kończy się na 7 dni przed koncertem/spektaklem;
d) zamówione bilety indywidualne należy wykupić w kasie biletowej w ciągu 5 dni od daty potwierdzenia rezerwacji na podstawie numeru rezerwacji podanego po dokonaniu rezerwacji biletów. Po tym terminie rezerwacja zostanie anulowana bez wcześniejszego powiadomienia;
e) rezerwacja biletów grupowych (bilet grupowy tj. min. 20 osób na 1 wydarzenie artystyczne, realizowane w tym samym terminie) wymaga pisemnego potwierdzenia przez nabywcę (złożonego osobiście lub przesłanego faxem, pocztą elektroniczną), najpóźniej do 5 dni od dokonania rezerwacji. Po tym terminie zarezerwowane i niepotwierdzone bilety mogą być sprzedane innym nabywcom. Potwierdzenia rezerwacji na bilety grupowe należy dokonać na formularzu zamówienia biletów grupowych [Pobierz plik];
f) zarezerwowane pisemnie bilety grupowe należy wykupić do terminu wyznaczonego przez osobę przyjmującą rezerwację. Brak wykupienia biletów w tym czasie, bez wcześniejszej zmiany rezerwacji lub jej anulowania, skutkować będzie anulowaniem rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia;
g) zamówione bilety grupowe przez instytucje można opłacić również przelewem na konto Opery i Filharmonii Podlaskiej na podstawie wystawionej w kasie biletowej faktury VAT.

Uwaga! Płatności przelewem mogą zostać dokonane tylko po uprzednim ustaleniu tego z działem rezerwacji biletów. Prosimy w tytule przelewu wpisać: numer rezerwacji oraz nazwę i termin spektaklu, który został podany podczas dokonywania rezerwacji.

3. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT również na wyraźną prośbę Klientów indywidualnych za bilety zakupione w kasie biletowej oraz przelewem na konto Opery i Filharmonii Podlaskiej. Faktury wystawiane są do 7 dni od daty zakupu biletów na podstawie paragonu fiskalnego na wartość paragonu.

4. W przypadku odwołania koncertu/spektaklu kasa zwraca należność za bilet w ciągu 7 dni od daty planowanego koncertu/spektaklu. Podstawą do zwrotu jest bilet i paragon fiskalny.

5. W razie rezygnacji z uczestnictwa w koncercie/spektaklu Opera i Filharmonia Podlaska przyjmuje do zwrotu zakupione bilety w kasie biletowej na następujących zasadach:

a) zwroty biletów indywidualnych przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed koncertem/spektaklem, za wyjątkiem Widowiska Sylwestrowego w dniu 31 grudnia w danym roku; zwroty biletów na Widowisko Sylwestrowe przyjmowane są najpóźniej do dnia 23 grudnia w danym roku;
b) zwroty biletów grupowych przyjmowane są najpóźniej 5 dni przed koncertem/spektaklem;
c) w przypadku grup szkolnych zwroty biletów przyjmowane są najpóźniej 3 dni przed koncertem/spektaklem porannym;
d) zwrot biletu może nastąpić wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT bądź innego dokumentu zakupu (np. umowa, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z rachunku bankowego, protokół przekazania);
e) zwrot należności za zwracany bilet następuje w tej samej formie płatności, w której dokonano zapłaty za bilet (gotówka, przelew, karta płatnicza). Opera nie dokonuje zwrotu należności na inne karty i rachunki bankowe niż te, z których dokonano płatności za nabywane bilety.
f) bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi

6. Osoba, która utraciła zakupiony bilet jest uprawniona do uzyskania duplikatu biletu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

a) okazania paragonu fiskalnego lub faktury VAT bądź innego dokumentu potwierdzającego zakup biletu (np. umowa, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z rachunku bankowego, protokół przekazania);
b) złożenia pisemnego oświadczenia o utracie zakupionego biletu; Opera i Filharmonia Podlaska na wydanym nabywcy duplikacie biletu wskazuje miejsce na widowni. Opera i Filharmonia Podlaska nie ponosi odpowiedzialności za użycie utraconego biletu przez osobę trzecią.

7. Zwrot biletu zniżkowego i dopłata do biletu bez zniżki.

a) osoba, która posiada bilet zniżkowy (tj. bilet ulgowy, studencki, szkolny, specjalny), lecz nie jest uprawniona do korzystania z takiego rodzaju biletu, obowiązana jest - w celu skorzystania z biletowanej usługi - do zwrotu biletu zniżkowego i nabycia biletu normalnego. Zwrot biletu zniżkowego następuje za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT bądź innego dokumentu potwierdzającego zakup tego biletu (np. umowa, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z rachunku bankowego, protokół przekazania).
b) w razie zagubienia dokumentu potwierdzającego zakup biletu, kasjer może przedłożyć do podpisania Oświadczenie do zwrotu biletu w związku z dopłatą do biletu normalnego.
c) zwrot, o którym mowa w niniejszym punkcie, może być dokonany w kasie biletowej Opery i Filharmonii Podlaskiej najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem biletowanego koncertu/spektaklu”.

8. Oprócz kas Opery i Filharmonii Podlaskiej bilety na wydarzenia Opery i Filharmonii Podlaskiej sprzedawane są także online. Obsługą sprzedaży online zajmuje się operator Bilety24, którego właścicielem jest firma DialCom24 Sp. z o.o.  

9. Bilety – rodzaje i kategorie:

a) bilety na koncerty/spektakle Opery i Filharmonii Podlaskiej opatrzone są logiem Opery i Filharmonii Podlaskiej z informacją teleadresową oraz posiadają kupon kontrolny i informacje dotyczące koncertu/spektaklu: autor, tytuł, data, dzień, godzina i miejsce, kwalifikacja biletu, rząd, miejsce oraz cenę. Bilety wstępu bez kuponu kontrolnego nie upoważniają do wejścia na koncert/spektakl;
b) ceny biletów, zgodnie z obowiązującą Ustawą o podatku od towarów i usług, zawierają 8% podatek VAT;
c) bilety grupowe (min. 20 osób) sprzedawane są z 10% rabatem w stosunku do obowiązującego cennika z wyłączeniem premier, koncertów sezonu symfonicznego, koncertów impresaryjnych, bajek muzycznych;
d) grupom szkolnym oraz grupom osób niepełnosprawnych przysługuje 1 miejsce dla opiekuna grupy w ramach wniesionej opłaty (1 opiekun na 15 osób).A. Ceny biletów na spektakle wieczorne (z wyłączeniem premier i pokazów specjalnych spektakli)

musical "Doktor Żywago"

Ostrzeżenie dla pacjentów chorujących na epilepsję
Dyrekcja Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, że częstotliwość błysków świetlnych emitowanych ze sceny podczas spektaklu „Doktor Żywago” może sprowokować napady padaczkowe u pacjentów chorujących na tę chorobę. Zachęcamy do zajmowania miejsc w dalszej odległości od sceny.

Ostrzeżenie o znacznym nasileniu hałasu podczas spektaklu
Dyrekcja Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku informuje, że podczas spektaklu „Doktor Żywago” realizowane są efekty specjalne o znacznym nasileniu hałasu z użyciem materiałów pirotechnicznych i broni hukowej.

 

Strefa I

Miejsca:
Parter, rząd 10-13
Balkon I Środkowy, rząd 2-3 

Bilet normalny 120 zł
Bilet ulgowy* 110 zł

Strefa II

Miejsca:
Parter, rząd 4-9
Loża V, parter lewy
Loża VI, parter prawy
Balkon I Środkowy, rząd 1, 4

Bilet normalny 95 zł
Bilet ulgowy* 85 zł

 

Strefa III

Miejsca:
Parter, rząd 1-3
Parter, rząd 14-20 (z wyłączeniem miejsc akustyka w przypadku koncertów nagłaśnianych: Parter, rząd 14, miejsca 8-15 i rząd 15, miejsca 6-12) /w kolejnych rzędach za wskazanymi miejscami - widoczność częściowo ograniczona/
Loża I, parter lewy
Loża II, parter prawy
Balkon I Środkowy, rząd 5

Bilet normalny 80 zł
Bilet ulgowy* 70 zł

 

Strefa IV 

Miejsca:
Loża III, parter lewy
Loża IV, parter prawy
Balkon I lewy, miejsca 1-18 /miejsca z ograniczoną widocznością/
Balkon I prawy, miejsca 1-18 /miejsca z ograniczoną widocznością/
Balkon II, rząd 1-2 

Bilet normalny 55 zł
Bilet ulgowy* 45 zł

 
 

- bajka muzyczna m.in.  "Adonis ma gościa",  "Kot w butach", "Brzydki kaczorek", "Sprawa Kapturka Cz."

Bilet normalny 30 zł
Bilet ulgowy* 22 zł

/Miejsca nienumerowane/

 - bajka muzyczna m.in. "Pinokio"

Bilet normalny 18 zł
Bilet ulgowy* 16 zł

/Miejsca nienumerowane/

• *) do zakupu biletów ulgowych na spektakle uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

• dokument upoważniający do zakupu biletów ze zniżką należy okazywać  przed wejściem na koncert/spektakl;

B. Ceny biletów na koncerty sezonu symfonicznego i inne:

 

cena podstawowa

cena specjalna**

Bilet normalny

30-80 zł

odrębnie ustalana

Bilet ulgowy*

24-65 zł

odrębnie ustalana

Wejściówka***

10-30 zł

odrębnie ustalana

• *) do zakupu biletów ulgowych na koncerty sezonu symfonicznego i inne uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

• dokument upoważniający do zakupu biletów ze zniżką należy okazywać  przed wejściem na koncert/spektakl;

• młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia za okazaniem legitymacji uprawnieni są do zakupu biletów specjalnych na koncerty sezonu symfonicznego i inne w cenie: bilet szkolny 10-30 zł.; bilet studencki 15-40 zł, lub wejściówek ulgowych 10-25 zł. Ceny wejściówek ulgowych ustalane są odrębnie do każdego z koncertów;

•  **) cena specjalna biletów wstępu (wyższa lub niższa od podstawowej) dotyczy koncertów impresaryjnych, koncertów nadzwyczajnych, pokazów filmowych, jak również koncertów szkolnych i niektórych koncertów kameralnych;

• ***) sprzedaż wejściówek nienumerowanych na koncerty, które realizowane są w Sali Koncertowej OiFP, ul. Podleśna 2 rozpoczyna się na 30 minut przed początkiem koncertu, pod warunkiem, że na sali są wolne miejsca siedzące;
• ***) sprzedaż wejściówek numerowanych na koncerty/spektakle, które realizowane są na Dużej Scenie OiFP, ul. Odeska 1 rozpoczyna się na 30 minut przed początkiem koncertu/spektaklu tylko na miejsca obejmujące IV strefę cenową (wejściówka normalna: 30 zł, wejściówka ulgowa: 25 zł);
***) Wejściówka numerowana – umożliwia wejście na koncert/spektakl, po wyznaczeniu przez kasy biletowe konkretnego miejsca na widowni Dużej Sceny OiFP, ul. Odeska 1 w IV obszarze cenowym, który obejmuje miejsca na Sali w: Loży III parter lewy, Loży IV parter prawy, Balkon I lewy, Balkon I prawy, Balkon II.

C. Ceny biletów na spektakle premierowe

Duża Scena, ul. Odeska 1
I strefa: 200 zł;  II strefa: 200 zł; III strefa: 150 zł; IV strefa: 100 zł• Osoby bezrobotne za okazaniem stosownego dokumentu (zaświadczenie z PUP) uprawione są do zakupu biletów ulgowych lub wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska z wyłączeniem koncertów impresaryjnych;
• Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawione są do zakupu wejściówek ulgowych na koncerty/spektakle, których organizatorem jest Opera i Filharmonia Podlaska. Ich opiekunowie uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego;
• Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na koncert/spektakl z 3 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. /85/ 306 75 06 w godz. 8.00-16.00;
• Opera i Filharmonia Podlaska dysponuje 4 miejscami na ustawienie wózków inwalidzkich na widowni Dużej Sceny przy ul. Odeskiej 1 (parter prawy i lewy, po jednym miejscu przy rzędzie 1 i parter prawy i lewy po 1 miejscu przy rzędzie 2);
• Opera i Filharmonia Podlaska dysponuje 6 miejscami na ustawienie wózków inwalidzkich na widowni w Amfiteatrze przy ul. Odeskiej 1 (od lewej strony patrząc na scenę, wejścia nr 5, 7 po 2 wózki inwalidzkie oraz od prawej strony patrząc na scenę tzw. antresola nad pomieszczeniem technicznym; po 2 wózki inwalidzkie - słaba widoczność);

Osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy psa przewodnika lub psa asystenta winny posiadać certyfikat zgodny z ustawą i okazać go przy wejściu na koncert/spektakl;
Osoby niepełnosprawne poruszające się przy pomocy psa przewodnika lub psa asystenta prosimy o zgłaszanie chęci przybycia na koncert/spektakl z 3 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel. /85/ 306 75 06 w godz. 8.00-16.00;

W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia Opera i Filharmonia Podlaska może odmówić wstępu na dane wydarzenie artystyczne;

Na widownię Opery (scena kameralna i duża scena) brak jest możliwości wjechania wózkami z dziećmi lub samymi wózkami. Istnieje możliwość wniesienia nosidełka samochodowego z dzieckiem po uprzednim wykupieniu biletu wstępu na miejsce na którym będzie postawione nosidełko;

Na spektakle dla dzieci nie ma ograniczeń wiekowych, natomiast na inne spektakle i koncerty zalecane jest aby wiek dziecka wynosił co najmniej 5 lat;

10. Do nabycia biletu z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby posiadające zaproszenie wydawane przez Dyrekcję Opery i Filharmonii Podlaskiej, według następujących zasad:

• potwierdzenia o skorzystaniu z zaproszenia płatnego należy dokonać w terminie wyznaczonym w zaproszeniu. Po tym dniu niepotwierdzone zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży;
• potwierdzone zaproszenie należy wykupić w kasie biletowej najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem koncertu/spektaklu. Niewykupione zaproszenia zasilają pulę miejsc przeznaczonych do sprzedaży.

11. W celu wystawienia faktury Opera i Filharmonia Podlaska ma prawo prosić o podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury. Dane te są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Opera i Filharmonia Podlaska, informuje, iż:
a) administratorem takich danych osobowych jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok;
b) w Operze i Filharmonii Podlaskiej ustanowiony jest Inspektor Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
c) dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją i rozliczeniem umowy zakupu biletów, podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
d) odbiorcami danych – oprócz pracowników Opery zajmujących się umową - mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz obsługi prawnej współpracujące z Operą i Filharmonią Podlaską na ściśle określonych zasadach;
e) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
f) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a mianowicie przez czas wykonania, rozliczenia umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń cywilnych i zobowiązań publicznoprawnych wynikających z zawartej z Operą i Filharmonią Podlaską umowy;
g) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych RODO;
h) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Operę i Filharmonię Podlaską, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu;
i) konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wystawienia faktury z tytułu zawarcia i/lub realizacji umowy z Operą i Filharmonią Podlaską;
j) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Transmisje oper z MET:

bilet normalny: 50 zł; bilet ulgowy: 45 zł

karnet normalny 400 zł /40 zł x 10 transmisji/
karnet ulgowy 350 zł /35 zł x 10 transmisji/

13. Inne:

A. Ceny biletów na warsztaty edukacyjne: 10 zł/bilet (warsztaty edukacyjne, min. 10 osób), 7 zł/bilet ("Pan Nutek-ucieczka z opery", min. 10 osób), 12 zł/bilet ("Kapturek i Spółka", "Filcowy Kapturek" min. 15 osób).

B. Ceny biletów na Otwarte Próby Generalne tj.  próby do koncertów symfonicznych dla uczniów szkół : 1 zł/bilet

C. Bilety na Taras Widokowy (Panorama miasta z dachu Opery) - Otwarty

Cena biletu: 5 zł. Dzieci do 13 roku życia wchodzą bezpłatnie /odbiór biletu wstępu w kasie Opery/ pod opieką osoby dorosłej /nie dotyczy grup szkolnych zorganizowanych/. Trzeba mieć ze sobą legitymację szkolną. Wejść na Taras Widokowy można w sobotę i w niedzielę w godzinach pracy kasy biletowej. Wejście na dach schodami od strony zewnętrznej z biletem zakupionym w kasie. Termin otwarcia tarasu widokowego: 12.05.2018-30.09.2018.

W czerwcu taras czynny jest w sobotę i niedzielę w godz. 11.30-20.00 - bilety można kupować oraz odbierać bilety wstępu dla dzieci do 13 roku życia w kasie Opery do godz. 19.00.

W lipcu i w sierpniu taras czynny jest w sobotę i niedzielę w godz. 11.30-21.00 - bilety można kupować oraz odbierać bilety wstępu dla dzieci do 13 roku życia w foyer przy kasie Opery do godz. 20.00.

Szanowni Państwo,
informujemy, że z powodu uruchomienia prac budowlanych wokół terenu Opery i Filharmonii Podlaskiej w okresie wakacyjnym utrudniony będzie dostęp do tarasów i dachu Opery.
Do końca bieżącego tygodnia (do 6.07.2018) swobodnie można się poruszać w obrębie ogrodów, a w weekend 7-8 lipca wejść na dach.
Od dnia 9 lipca wejście na teren ogrodów i zejście będzie możliwe jedynie schodami od strony ulicy Odeskiej 1, przy restauracji „Camelot”. W weekendy będzie można wejść na dach Opery również tym jedynym wejściem oraz schodami prowadzącymi bezpośrednio na taras widokowy na dachu. Z uwagi na prowadzone prace nie będzie możliwości wjazdu na dach windą.
Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że wydarzenia zaplanowane w Amfiteatrze Opery podczas sezonu letniego: 6 lipca - V Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy oraz 25 sierpnia - Koncert "Bardowie Niepodległej" - odbędą się bez zakłóceń.

We wrześniu taras czynny jest w sobotę i niedzielę w godz. 11.30-20.00 - bilety można kupować w kasie Opery oraz odbierać bilety wstępu dla dzieci do 13 roku życia do godz. 19.00.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych wejście na taras widokowy nie będzie możliwe (opady deszczu, silny wiatr itp.)

D.  Zwiedzanie opery "Tajemnice opery"

Cena biletu: 5 zł /grupy zorganizowane/

Cena biletu: zwiedzanie opery i taras widokowy: 5 zł + 3 zł

Cena biletu: zwiedzanie opery i wystawa: 5 zł + 1 zł (bilet specjalny)

E.  Wystawa: - zakładka WYSTAWY

Wystawy można oglądać w godzinach pracy kasy biletowej.

LIPIEC-SIERPIEŃ - wystawa GRAFIKA POLSKA dostępna do 8.07.2018 /sala wystaw/
pn-pt 9.00-17.00
sb-ndz 11.30-20.00

 od 27.03.2015 g. 17.30 (wernisaż) do 19.04.2015 /w godzinach pracy kasy biletowej:

WRZESIEŃ-CZERWIEC
pn-pt 9.00-19.00 (uwaga! w godzinach 9.00-18.00 - w dniu wydarzeń artystycznych zapraszamy osoby które nie posiadają biletu wstępu na dane wydarzenie)
sb-ndz 11.30-18.00

Cena biletu: 3 zł - bilet normalny 
Cena biletu: 1 zł - bilet ulgowy*

*) do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- uczniowie, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i bezrobotni,
- posiadacze odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
- nauczyciele szkolnictwa artystycznego;

 • dokument upoważniający do zakupu biletów ze zniżką należy okazywać  przed wejściem na koncert/spektakl;

F. RABATY

1. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki z dniem 1.09.2014 dołączyła do programu Karta Dużej Rodziny.
Posiadaczom dokumentu przysługują następujące rabaty:
  • 5% rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na spektakle, których instytucja jest organizatorem /z wyłączeniem premier/
  • 10% rabatu w stosunku do obowiązującego cennika na koncerty symfoniczne, których instytucja jest organizatorem

Z ulg w ramach Karty Dużej Rodziny wyłączone są wydarzenia sylwestrowe

Lista Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są pod adresem www.rodzina.gov.pl
 
2. Honorowym Dawcom Krwi za okazaniem legitymacji HDK przysługuje 5% rabat w stosunku do obowiązującego cennika na wydarzenia których instytucja jest organizatorem tj.:
- na spektakle /z wyłączeniem premier/
- na koncerty z cyklu „Koncerty Abonamentowe”.

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© The Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok

Liczba wizyt na stronie: 1468365