Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - Regulamin

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Regulamin

 

  REGULAMIN I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO

BIAŁYSTOK 2017

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. I Międzynarodowy Konkurs Organowy Białystok 2017 (zwany dalej „Konkursem”) ma na celu promocję muzyki organowej, a także organów Opery i Filharmonii Podlaskiej – jednego z największych tego typu instrumentów w Polsce.

2. Konkurs odbędzie się w Białymstoku w dniach 16-22 czerwca 2017 roku.

3. Organizatorem I Międzynarodowego Konkursu Organowego Białystok 2017 jest Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, adres: ul. Odeska 1, 15-406 Białystok, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod numerem 1, NIP 542-020-89-16.

 

I.     WARUNKI  UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby urodzone po 1 stycznia 1987 roku, które posiadają umiejętność grania na organach.

2. Termin nadsyłania KARTY ZGŁOSZENIA (załącznik nr 1 do regulaminu) upływa w dniu 25.11.2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).  

3. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

ul. Odeska 1

15-406 Białystok.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a.    kserokopię dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość kandydata (dowód osobisty/paszport),

b.    życiorys oraz informację o dotychczasowej działalności artystycznej,

c.     płytę CD (4 kopie) z zarejestrowanymi dwoma utworami:

 1)  Johann Sebastian Bach - Koncert  a- moll (BWV 593) lub d- moll (BWV 596),

2)  dowolnie wybrany utwór lub część cyklu autorstwa: Josefa Rheinbergera, Augusta G. Rittera, Maxa Regera, Roberta Schumanna.

Maksymalny czas trwania programu nie powinien przekraczać 30 minut. Nagranie    live (bez montażu) powinno być sygnowane na zewnętrznej stronie płyty CD własnoręcznym podpisem kandydata.

d. poświadczenie wpłaty opłaty konkursowej w wysokości 200 zł lub 50 euro na konto: PL55 1020 1332 0000 1102 0803 2890 (BIC BPKOPLPW) za udział w Konkursie z dopiskiem  „KONKURS ORGANOWY BIAŁYSTOK 2017” i podaniem nazwiska uczestnika. Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.

4. Zgłoszenie z niekompletną dokumentacją nie będzie przyjęte. Przesłane dokumenty nie zostaną zwrócone.

5. Do Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 12 uczestników.

6. Decyzja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie podjęta przez Komisję weryfikacyjną, ogłoszona zostanie do dnia 10.01.2017 roku i zamieszczonana stronie internetowej www.oifp.eu. Zawiadomienia wysłane zostaną też drogą mailową do każdej z zakwalifikowanych osób. Wraz z zawiadomieniem każda osoba otrzyma partyturę utworu Capriccio Mieczysława Surzyńskiego.

7. Zawiadomienie kandydata o dopuszczeniu do udziału w Konkursie będzie równoznaczne z zawarciem umowy między Operą i Filharmonią Podlaską a kandydatem, dotyczącej jego udziału w I Międzynarodowym Konkursie Organowym Białystok 2017 na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

8. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu zgłoszą się do Biura Konkursowego w dniu 16.06.2017r. do godz. 1500 i przedstawią dowody tożsamości/paszporty.

9. Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom zakwaterowanie w hotelu ze śniadaniem na czas ich udziału w kolejnych etapach Konkursu.

10. Koszty podróży pokrywają uczestnicy. Wszelkie osoby towarzyszące uczestnikom Konkursu przebywają w Białymstoku na koszt własny.

 

II.  JURY

1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie oceniani będą przez Jury w składzie:

Przewodniczący Jury Prof. Bernhard  Gfrerer - Salzburg

Prof. Leopoldas Digrys - Wilno

Prof. Daniel Zaretsky - St. Petersburg

Prof. Jan Bokszczanin - Białystok

Prof. Andrzej Chorosiński - Warszawa

Prof. Roman Perucki - Gdańsk

2. Wewnętrzny regulamin pracy Jury ustalony zostanie na pierwszym posiedzeniu Jurorów przed rozpoczęciem przesłuchań I etapu.

3. Oceny członków Jury są tajne.

4. Werdykty wydane na podstawie ocen członków Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

III.  KONKURS

1. I Międzynarodowy Konkurs Organowy Białystok 2017 przebiega w dwóch etapach otwartych dla publiczności.

2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w sali koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Odeskiej 1. Dyspozycja organów stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Uczestnicy Konkursu mogą korzystać z własnych materiałów nutowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestnika Konkursu korzystającego z własnych materiałów nutowych.

4.  Do drugiego etapu Konkursu dopuszczonych zostanie nie więcej niż 6 uczestników.

5. We wszystkich etapach Konkursu uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej w dniu 16.06.2017 roku o godz. 1500.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE

1. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.

5. Uczestnicy przenoszą - bez prawa do wynagrodzenia - na Operę i Filharmonię Podlaską wszelkie autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań utworów, zarejestrowanych podczas etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie na poniższych polach eksploatacji:

a.  utrwalenie,

b.  zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

c.  wprowadzenie do obrotu handlowego,

d.  wprowadzenie do pamięci komputera i sieci Internet,

e.  publiczne odtwarzanie i wykonywanie,

f.   wyświetlanie,

g.  najem i dzierżawa,

h.  nadawanie bezprzewodowe, przewodowe i satelitarne oraz reemisja i retransmisja,

i.   transmisja internetowa online/offline.    

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w rozdziale I ust. 7 niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę - bez prawa do wynagrodzenia - na wykorzystanie swojego nazwiska, wizerunku oraz materiałów informacyjnych obejmujących działalność uczestnika  we wszelkich materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem.

8. W zakresie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, Organizator ma prawo do przeniesienia uprawnień w całości lub części na osoby trzecie.

 

V.   PROGRAM KONKURSU

Koncert inauguracyjny Konkursu odbędzie się 16 czerwca 2017r. o godz. 19.00.

 

Etap  I   (18-19 czerwca 2017r.)

Każdy uczestnik I etapu Konkursu wykona 4 utwory wybrane z poniższych:

1. Johann Sebastian Bach - Koncert  a- moll (BWV 593) lub d-moll (BWV 596)

2. Felix Mendelssohn- Bartholdy - I Sonata f -moll op. 65/1 lub  IV Sonata  B- dur op. 65/4

3. Mieczysław Surzyński - Capriccio

4. Dowolnie wybrany utwór lub część cyklu autorstwa Alexandre’a  Guilmanta, Louisa Vierne’a, Charlesa-Marie Widora.

 Czas trwania programu maksymalnie 50 minut.

 

Etap  II   (20-21 czerwca 2017r.) 

Każdy uczestnik II etapu Konkursu wykona 4 utwory wybrane z poniższych:

1. Johann Sebastian Bach - Dowolnie wybrany utwór: BWV 532, 540, 542, 548, 552, 564, 582

2. Olivier Messiaen - Le banquet celeste

3. Dowolnie wybrany utwór Cesara Francka, Franciszka Liszta, Juliusa Reubke, Sigfrida Karg-Elerta

4. Transkrypcja dowolnie wybranego utworu symfonicznego autorstwa:

Edwina Lemare’a (Wydawnictwo Wayne Leupold - WL 6000-17, 18, 19, 25, 26, 40, 41), Jeana Guillou,  Lionella Rogga, Oscara G. Blarra  i innych.

Możliwe jest wykonanie transkrypcji własnego autorstwa. Partytura utworu powinna być udostępniona Jury Konkursu w dniu poprzedzającym występ w II etapie Konkursu.

Czas trwania programu maksymalnie 60 minut.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i Uroczysty Koncert Laureatów Konkursu odbędzie się 22 czerwca 2017r. o godz. 19.00.

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody regulaminowe:

Laureat I nagrody:        20 000 zł

Laureat II nagrody:       10 000 zł

Laureat III nagrody:       5 000 zł

2. Uczestnicy II etapu, którzy nie zostaną Laureatami Konkursu otrzymają dyplomy Finalisty Konkursu.

3. Nagrody pieniężne wypłacone zostaną w kwocie pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Za wydanie każdej z nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.

5. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez Laureata lub odebrane w kasie Organizatora Konkursu.

6. Jury w oparciu o ostateczną punktację może zmienić układ nagród regulaminowych z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody nie może być niższa od przewidzianej w niniejszym Regulaminie. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

7. Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł:

Laureat I Międzynarodowego Konkursu Organowego Białystok 2017.

8. Wręczenie nagród regulaminowych i dyplomów nastąpi w czasie uroczystego Koncertu Laureatów, który zakończy I Międzynarodowy Konkurs Organowy Białystok 2017. Laureaci mają obowiązek osobistego odbioru nagrody.

9. Program Koncertu Laureatów ustalony zostanie przez Jury.

10. Udział w Koncercie Laureatów jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za ten występ oddzielnego honorarium.

 

VII. INNE POSTANOWIENIA

1. We wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Jury, ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Organizatora Konkursu.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, jak również unieważnienia Konkursu w każdym czasie aż do ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureatów

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy terytorialnie dla siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

5. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie Konkursu są obowiązujące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.oifp.eu

 

 

KIEROWNICTWO

Damian Tanajewski

 Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej

 

BIURO KONKURSOWE

OPERA I FILHARMONIA PODLASKA

15-406 BIAŁYSTOK, ul. Odeska 1

Dodatkowych informacji o Konkursie

udziela Biuro Konkursowe

pod numerem telefonu:

505 624 711

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.oifp.eu

 

Do pobrania:

- Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA

- Załącznik nr 2 - ORGANY - DYSPOZYCJA GŁOSÓW

- Mieczysław Surzyński Capriccio op. 36 partytura

 

Sponsorzy

PKO BANK POLSKI small Dwór Czarneckiego Restauracja FROMA

© Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - instytucja artystyczna województwa podlaskiego

Liczba wizyt na stronie: 1459022